Tàu NASA ch?p ?nh tr?m ?? b? Trung Qu?c trên M?t Tr?ng

NASA飛船拍攝中國月球登陸站照片

Tr?m ?? b? H?ng Nga 5 tr?ng gi?ng m?t ??m sáng tí hon trong ?nh ch?p c?a tàu LRO ho?t ??ng trên qu? ??o M?t Tr?ng.

在美國月球探測器拍攝到的圖片中,嫦娥五號登陸站看上去就像一個細小的亮點。

Nhóm chuyên gia t?i ??i h?c Bang Arizona, ph? trách camera trên Tàu qu? ??o Trinh sát M?t Tr?ng (LRO) c?a NASA, h?m 4/12 c?ng b? ?nh ch?p tr?m ?? b? H?ng Nga 5. Tr?m ?? b? này ?ang ho?t ??ng t?i vùng Oceanus Procellarum (??i d??ng b?o) trên M?t Tr?ng. Trong ?nh, nó tr?ng gi?ng m?t ??m sáng trên b? m?t t?i c?a M?t Tr?ng.

負責NASA月球軌道探測器攝像機的亞利桑那州大學專家組在12月4號公布了嫦娥五號登陸站的照片。嫦娥五號登陸點位于月球的風暴洋區域。在公布的照片中,該登陸站就像是月球黑板上的一個亮點。


Sau khi h? cánh, H?ng Nga 5 ?? thu th?p thành c?ng m?u ??t ?á trên M?t Tr?ng. S? m?u v?t này ???c ??t vào m?t khoang tàu nh? và phóng lên kh?ng gian, chu?n b? tr? v? Trái ??t. N?u thu?n l?i, nó s? ??n tay các nhà khoa h?c vào gi?a tháng 12.

在降落之后,嫦娥五號月球探測器成功收集到了月球的土壤樣本。采集到的月壤樣本被放置在一個小船艙中發射回空間站,之后準備返回地球。如果順利的話,這些月壤將在12月中被送到科學家手中。


Tàu LRO r?i b? phóng ngày 18/6/2009 nh? tên l?a Atlas V. Con tàu ti?n vào qu? ??o M?t Tr?ng ngày 23/6/2009, b?t ??u nhi?m v? nghiên c?u thiên th? này. LRO n?ng 1.916 kg, ho?t ??ng ? ?? cao hàng ch?c km so v?i b? m?t M?t Tr?ng.

LRO月球探測器由“宇宙神-5”運載火箭于2009年6月18日發射升空,與2009年6月23日進入月球軌道,開始了對月球的天體研究任務。LRO月球探測器重1.916kg,在距離月球表面數十千米的高度活動。