??ng c? ph?n l?c nhanh g?p 16 l?n t?c ?? am thanh

16倍音速沖壓發動機

Các nhà khoa h?c Trung Qu?c ch? t?o m?u ??ng c? máy bay t?c ?? g?n 19.800 km/h, cho phép máy bay t?i b?t k? n?i nào trên th? gi?i trong vòng hai gi?.

中國科學家成功研制了速度約為1.98萬km/h的飛機發動機模型,在2小時內可以飛到世界任何地方。

Chuy?n bay th? nghi?m c?a nguyên m?u ??ng c? ph?n l?c t?i ???ng h?m gió siêu thanh ? B?c Kinh cho hi?u su?t ch?a t?ng th?y v? m?t l?c ??y, kh? n?ng ti?t ki?m nhiên li?u và ?? ?n ??nh khi v?n hành. ??ng c? m?i c?ng có th? ph?c v? nh?ng máy bay tái s? d?ng c?t cánh th?ng ??ng t? ???ng b?ng ? san bay, t?ng t?c t?i qu? ??o quanh Trái ??t, sau ?ó tr? l?i khí quy?n và cu?i cùng h? cánh xu?ng san bay", nhóm nghiên c?u ??ng ??u là giáo s? Jiang Zonglin ? Vi?n C? khí thu?c Vi?n Hàn lam Khoa h?c Trung Qu?c cho bi?t trong bài báo ?ang ch? th?m duy?t t? h?i ??ng chuyên gia trên T?p chí Hàng kh?ng Trung Qu?c h?m 28/11.

該款航發模型在北京的高超音速風洞中試飛的數據顯示,這款航發無論在推力,還是燃油效率和操作穩定性上都展現了異常優越的性能。該發動機還可以為“可重復使用的跨大氣層飛機,從飛機跑道上水平起飛,加速進入地球軌道,然后重新進入大氣層,最后降落在機場”。11月28日,中國科學院力學研究所高溫氣體動力學重點實驗室主任姜宗林團隊表示相關報告正等待中國航空雜志專家委員會的批閱。

M?u ??ng c? t??ng lai có thi?t k? t??ng ??i ??n gi?n, bao g?m 3 b? ph?n chính kh?ng có b?t k? ph?n chuy?n ??ng nào, c?a n?p khí m?t t?ng, vòi phun nhiên li?u hydro và bu?ng ??t. C?a bu?ng ??t th?ng v?i ??u trên c?a c?a n?p khí.

綜合報道顯示,這款發動機的設計相當簡單,沒有任何移動部件,主要包含單級進氣口,氫燃料噴射器和燃燒室等3部分。

Nhóm nghiên c?u c?a Jiang ??t ??ng c? vào ???ng h?m gió c?c m?nh m? ph?ng ?i?u ki?n bay ? t?c ?? g?p 9 l?n v?n t?c am thanh. Khi gió t?c ?? cao ph? vào c?a n?p, nó t?o ra sóng xung kích v?i nhi?t ?? và áp su?t r?t l?n. Sóng xung kích ti?p xúc v?i nhiên li?u hydro ? bu?ng ??t sinh ra v? n? ??y ??ng c? v? phía tr??c. Khi ??ng c? kích ho?t, mi?ng bu?ng ??t sáng r?c. V? ly thuy?t, ??ng c? ph?n l?c kh?ng khí có th? bay nhanh g?p 16 l?n v?n t?c am thanh, nh?ng ???ng h?m gió duy nh?t trên Trái ??t có th? m? ph?ng chuy?n bay ki?u này v?n ?ang trong quá trình xay d?ng ? B?c Kinh.

研發團隊將發動機放入中國最強大的風洞中進行測試,最強風洞可以模擬出發動機達音速9倍時的工作狀態。根據研究團隊提供的影片顯示,當發動機啟動時,燃燒室的開口就像科幻電影中的外星人太空船的發動機。


V?i ??ng c? sodramjet, các k? s? t?n d?ng sóng xung kích ?? duy trì và ?n ??nh quá trình ??t nhiên li?u ? t?c ?? siêu thanh. ??ng c? càng bay nhanh, nhiên li?u hydro càng ??t cháy hi?u qu? h?n. ??ng c? m?i c?ng nh? và nh? h?n nh?ng m?u tr??c ?ay. Tuy nhiên, thi?t k? ??ng c? m?i c?n tr?i qua th? nghi?m kéo dài tr??c khi ?i vào s? d?ng.

對于站立式斜爆轟沖壓發動機而言,在超音速飛行時中,科學家們可以最大限度的利用沖擊波維持和穩定燃料燃燒過程。飛得越快,氫燃料就燃燒得越有效。并且新型發動機比此前款式的發動機要更小更輕。然而,新型發動機的設計還要經過長期的試驗才能夠投入使用。